CheckMarket Gebruiksrechtovereenkomst

laatst bijgewerkt: februari 2018

Lees deze gebruiksvoorwaarden nauwkeurig door vooraleer deze site te gebruiken. Door deze site te gebruiken, verklaren gebruikers zich akkoord met deze gebruiksrechtovereenkomst en verbindt men er zich toe de gebruiksvoorwaarden na te leven. Gebruikers die deze voorwaarden niet accepteren, worden verzocht geen gebruik te maken van de site.

Bepalingen betreffende het gebruik van intellectueel eigendom van CheckMarket

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door CheckMarket online (hieronder wordt naar CheckMarket online verwezen door middel van de aanduidingen “CheckMarket”, “wij”, “ons” of “onze”).
Materiaal van CheckMarket.com of van enige andere website die eigendom is van, beheerd wordt door, gelicentieerd wordt door of bestuurd wordt door CheckMarket, mag uitsluitend worden gebruikt voor doeleinden waarvoor ze beschikbaar of door CheckMarket uitdrukkelijk bestemd is.
Dit materiaal mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, ge-upload, gepost, verzonden of op enigerlei wijze gedistribueerd zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
Eveneens is het verboden om voornoemd materiaal op enige andere website of in enige andere netwerkomgeving te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
Aanpassing van dit materiaal of het gebruik ervan voor andere doeleinden dan waarvoor ze beschikbaar of bestemd is, maakt een schending uit van CheckMarket’s copyright en van andere eigendomsrechten. CheckMarket formuleert ter zake al het mogelijke voorbehoud en zal indien nodig, gerechtelijke maatregelen nemen. Gebruikers van onze producten en diensten mogen in geen geval mails versturen uit naam van CheckMarket, noch ons logo of enigerlei ander materiaal van CheckMarket gebruiken zonder onze expliciete toestemming.
Van deze site mag geen software worden gedownload. Voor zoveel als nodig verklaart CheckMarket dat zij exclusief de integrale eigendomsrechten met betrekking tot haar software bezit en deze eigendomsrechten niet overdraagt.

Gebruikers van onze producten en diensten dragen zelf alle aansprakelijkheid voor het gebruik van al het materiaal dat door hen wordt ingegeven in ons systeem. CheckMarket kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden, indien één of meerdere van haar klanten en/of gebruikers op enigerlei wijze auteursrechten schenden, copyrights niet respecteren, op een ongerechtvaardigde wijze andermans rechten of beschermde producten gebruiken (d.w.z.: zonder de reproductierechten ervan te bezitten!), of in het algemeen inbreuken begaan tegen hetzij wettelijke of contractuele bepalingen hetzij de algemene zorgvuldigheidsnorm.
CheckMarket behoudt zich het recht voor om te allen tijde gebruikers van haar producten en diensten te weigeren of gegevens van laatstgenoemden te verwijderen uit het systeem (o.a. bij gebruik van pornografisch materiaal, schending van de privacy, schending van de deontologische code van Esomar of illegale activiteiten).
Registratiedetails van gebruikers worden door een wachtwoord beschermd, zodat alleen de gebruiker zelf en CheckMarket toegang hebben en persoonlijke gegevens van de gebruiker, de gegevens kunnen bekijken en de registratie kunnen verwijderen, corrigeren of annuleren.

Alle e-mailadressen waarmee gebruikers van onze producten en/of diensten aanmelden alsook facturatie e-mailadressen moeten geldig en bemand zijn. Zo niet, behoudt CheckMarket zich het recht voor om te allen tijde gebruikers van haar producten en diensten te weigeren of gegevens van laatstgenoemden te verwijderen uit het systeem.

Onze gratis testenquête mag enkel gebruikt worden met de bedoeling het systeem uit te testen. Elke gebruiker heeft slechts recht op één gratis testenquête, tenzij anders toegestaan door CheckMarket.

Bepalingen betreffende feedback t.a.v. CheckMarket

CheckMarket krijgt graag feedback van haar trouwe klanten en ziet commentaar van gebruikers met betrekking tot CheckMarket producten en diensten met plezier tegemoet.
Alle ideeën en suggesties zijn welkom en zullen door CheckMarket in overweging genomen worden. Wij kunnen echter niet garanderen hieraan gevolg te geven. Wij dienen gebruikers wel te verzoeken om specifiek te zijn in hun commentaren over deze producten en diensten en ons geen originele broncodes toe te sturen. We hopen dat gebruikers begrijpen dat dit verzoek bedoeld is om toekomstige meningsverschillen te vermijden wanneer door CheckMarket’s professionele staf ontwikkelde projecten naar de mening van anderen op hun eigen creatieve werk zouden kunnen lijken.
Als een gebruiker ons, ondanks ons verzoek om ons geen broncodes toe te sturen, toch ideeën, notities, concepten of andere informatie stuurt (gezamenlijk, de “Informatie”), zal de Informatie worden beschouwd als eigendom van CheckMarket. CheckMarket zal exclusief alle bestaande en toekomstige rechten met betrekking tot de Informatie bezitten, van elke soort en aard in het hele universum en zal zijn gerechtigd tot het onbeperkte gebruik van de Informatie voor alle mogelijke doeleinden, commercieel of anderszins, zonder dat een vergoeding zal worden betaald aan de aanbieder van de Informatie.
Niets van de Informatie zal zijn onderworpen aan enige vertrouwelijkheidsverplichting in hoofde van CheckMarket en CheckMarket zal niet aansprakelijk zijn voor het gebruik of de openbaarmaking van enigerlei Informatie.
CheckMarket kan bovendien op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden, indien de aanbieders van de Informatie op enigerlei wijze auteursrechten schenden, copyrights niet respecteren, op een ongerechtvaardigde wijze andermans rechten of beschermde producten gebruiken (d.w.z. zonder de reproductierechten ervan te bezitten!), of in het algemeen inbreuken begaan tegen hetzij wettelijke of contractuele bepalingen hetzij de algemene zorgvuldigheidsnorm.

Beëindiging van de overeenkomst

Deze overeenkomst is van toepassing totdat deze door een van beide partijen wordt beëindigd.
Gebruikers mogen deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door aan te melden op de CheckMarket site, gebruik makend van hun Accountnaam en wachtwoord en vervolgens naar ‘Mijn Account’ te gaan en hier op ‘Mijn Account afsluiten’ te klikken. De materialen die de gebruiker heeft ingegeven in ons systeem worden dan onmiddellijk verwijderd.
CheckMarket mag eveneens deze overeenkomst te allen tijde, onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen, indien de gebruiker naar het exclusieve oordeel van CheckMarket niet voldoet aan enige voorwaarde of bepaling van deze overeenkomst.
Voor wat betreft het gebruik van onze producten en diensten daterend van vóór datum van beëindiging, blijft deze overeenkomst evenwel van toepassing en blijft de gebruiker gehouden tot het nakomen van zijn verplichtingen t.a.v. CheckMarket.
Reeds verrichte betalingen kunnen niet teruggevorderd worden en alle openstaande kosten blijven verschuldigd.

Uitsluiting van garantie

CheckMarket biedt voor haar producten en diensten die zij op deze site aanbiedt, geen enkele garantie, van welke aard ook, expliciet noch impliciet, noch voor wat betreft hun geschiktheid voor een bepaald doel. CheckMarket garandeert niet dat de functies die haar materialen bevatten ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, of dat deze site of de server die deze site beschikbaar maakt vrij van virussen of andere schadelijke componenten zullen zijn. CheckMarket zal wél haar uiterste best doen om eventuele fouten in het programma te herstellen. CheckMarket heeft de inspanningsverplichting om de bruikbaarheid van haar product en bijhorende dienstverlening te waarborgen. Als klachten c.q. storingen van welke aard dan ook optreden, zal CheckMarket alles ondernemen om deze te verhelpen.
CheckMarket geeft bij – de resultaten van – het gebruik van de diensten op deze site evenmin garantie voor juistheid, accuratesse, betrouwbaarheid, of anderszins. De gebruiker neemt alle kosten op zich voor al het noodzakelijke onderhoud, alle noodzakelijke reparaties of alle noodzakelijke verbeteringen. CheckMarket neemt ter zake geen kosten ten laste.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal CheckMarket’s totale aansprakelijkheid jegens een gebruiker (of het nu een bij deze overeenkomst betrokken partij is of een derde) voor alle gevallen van schade, verlies en rechtsvorderingen (hetzij als gevolg van contractenrecht, onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid)) of anderszins, het totaal overschrijden van het aan de gebruiker gefactureerde bedrag (excl. BTW), gedateerd en door de gebruiker aan CheckMarket betaald gedurende de laatste 12 maanden.

CheckMarket zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor speciale schade of schade met verstrekkende gevolgen die het gevolg is van het gebruik van de diensten op CheckMarket’s site, of het onvermogen om de diensten op deze site te gebruiken.

Gebruiker vrijwaart CheckMarket voor alle aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op materiaal of gegevens verstrekt of beschikbaar gesteld door de gebruiker, voor de uitvoering van de diensten. Gebruiker vrijwaart CheckMarket ook voor eventuele andere aanspraken van derden die schade lijden in verband met de uitvoering van de diensten en die toe te schrijven zijn aan de gebruiker.

Gebruikers dienen er zich van bewust te zijn dat wanneer men op onze site is, men naar andere sites geleid kan worden waarop wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen. Dit betreft links vanuit de CheckMarket-site naar andere sites die gebruikers buiten het domein van onze dienstverlening en onze verantwoordelijkheid brengen.

 

Jurisdictie

Deze site wordt onderhouden en beheerd door CheckMarket vanuit haar kantoren in België, Turnhout. Van deze site afkomstige software is uitsluitend onderworpen aan Belgische wetgeving.
CheckMarket kan op geen enkele wijze garanderen dat materialen op haar site verkrijgbaar of geschikt zijn voor gebruik op andere locaties. Degenen die ervoor kiezen om deze site vanaf een andere locatie te benaderen, doen dit op hun eigen initiatief en staan zelf in voor naleving van de lokale wetgeving, indien en voor zover deze van toepassing is.
Deze overeenkomst is opgesteld in overeenstemming met en onderworpen aan de Belgische wetgeving.
Als een bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig, of om enige reden onuitvoerbaar zou geacht worden, zal die bepaling geacht worden scheidbaar te zijn van deze overeenkomst en zal die bepaling niet van invloed zijn op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de andere overblijvende bepalingen.
Indien er zich een betwisting voordoet tussen partijen of met een derde, ongeacht de aard of grondslag ervan, verklaren partijen zich ter beslechting van deze betwisting, akkoord met de toepasselijkheid van de Belgische wetgeving en de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, in casu de rechtbanken te Turnhout.

Prijzen

Eventuele prijsstijgingen worden voor ingang ervan gepubliceerd op onze site én meegedeeld aan de bestaande klanten. De klant is op dat moment (zoals te allen tijde trouwens) vrij om te beslissen of hij al dan niet verder wil werken met CheckMarket. Nieuwe prijzen zullen nooit onverwacht in de facturering van een lopend project worden meegedeeld.

Betalingsvoorwaarden

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Indien wij hiervan wensen af te wijken, dan wordt door ons de vervaldag op de factuur vermeld. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 3% per maand of per begonnen maand verschuldigd. Bij niet-tijdige betaling van een factuur op de vastgestelde vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling eveneens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag.
Klanten dienen het factuurbedrag in de op de factuur vermelde munteenheid te betalen en wel op volgende wijze:

  • via bankoverschrijving, hierbij gebruik makend van de bankgegevens die onderaan rechts op onze facturen vermeld staan.
  • door online betaling via credit card.

Wij aanvaarden geen cheques. CheckMarket facturen worden elektronisch verstuurd, in PDF formaat.

De wetmatigheid van onze gebruiksvoorwaarden is onderhevig aan het Belgisch recht. In geval van onenigheid zijn enkel de rechtbanken van Turnhout, België bevoegd. Eventuele klachten dienen ons per aangetekend schrijven meegedeeld te worden binnen de acht dagen na factuurdatum.

Abonnementen

Voor klanten die werken via abonnementsformules geldt dat de formules automatisch worden hernieuwd aan het einde van iedere abonnementsperiode. Klanten kunnen te allen tijde inloggen of een mail sturen naar billing@checkmarket.com om deze auto-renewal uit te schakelen.

Als hun abonnement is verlopen en de klant koos er voor om dit niet te vernieuwen, dan zal hun factureringsmodel automatisch wijzigen naar ‘facturering per maand’ als de klant op factuurbasis werkt en naar ‘per project’ als de klant werkt via onmiddellijke betaling (credits).

Overige

Iedere gebruiker van CheckMarket leeft de deontologische code van Esomar na.
Dit is de volledige overeenkomst tussen de partijen die betrekking heeft op het hierin vermelde onderwerp en deze overeenkomst kan te allen tijde gewijzigd worden door CheckMarket maar elke wijziging wordt tenminste zeven dagen voor ingang ervan gepubliceerd op onze site.

Voor bijkomende informatie

Voor bijkomende vragen of opmerkingen aangaande deze Gebruiksrechtovereenkomst, contacteer ons via info@checkmarket.com, of telefonisch: +32 14 700 703; of schriftelijk op volgend adres:

CheckMarket bv
Parklaan 126
2300 Turnhout
België