Privacybeleid

laatste wijziging: februari 2006

CheckMarket acht de privacy en veiligheid van haar klanten en gebruikers uiterst belangrijk. Wij hebben dan ook alle begrip voor de bekommernis van onze gebruikers betreffende de privacy van alle gegevens die zij ons verschaffen, en hun behoefte om deze gegevens te kunnen beheren.

CheckMarket zal deze gegevens nooit verkopen, overdragen of gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. Onder gegevens verstaan wij alle contacten, media, vragen, resultaten, enz.
CheckMarkets website met URL www.checkmarket.com (de ‘Website’) is eigendom van en beheerd door CheckMarket, een vennootschap gevestigd te Turnhout (België). CheckMarkets beleid is erop gericht dat we de privacywetgeving naleven en respecteren en dat we onze gebruikers beschermen tegen mogelijk misbruik van hun persoonlijke gegevens. Deze gegevens zijn onderhevig aan de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 van België en kunnen door de klant op elk ogenblik opgevraagd worden teneinde eventuele aanpassingen te verrichten. Dit privacybeleid is van toepassing op de producten en diensten aangeboden op de Website en andere Internet-diensten van CheckMarket. Dit privacybeleid maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van CheckMarket.

Geënquêteerden

De geënquêteerden dienen zich ervan bewust te zijn dat ze met hun antwoord op een enquête of uitnodiging voor een enquête mogelijk persoonlijke informatie bekendmaken aan CheckMarket-gebruikers. De op deze Site en via de Service geïmplementeerde beveiliging en bescherming van de privacy gelden niet voor dit type overdracht of bekendmaking van persoonlijke informatie. Geënquêteerden die reageren op een enquête of een uitnodiging voor een enquête zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van hun antwoorden.
Indien de geënquêteerden meer gedetailleerde informatie wensen betreffende de bescherming van hun privacy, dienen zij contact op te nemen met de enquêteur zelf.

CheckMarketgebruikers en Websitebezoekers

Persoonlijke gegevens worden ALLEEN door CheckMarket gebruikt en worden NOOIT verkocht, verhuurd of gedeeld met derden, tenzij wij daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebben. Eventuele aanpassingen of schrappingen kunnen gebeuren door een e-mail te sturen naar support@checkmarket.com met duidelijke vermelding van de wensen van de gebruiker.

Exclusief voor onze gebruikers

Contactgegevens, e-mailadressen, teksten, media en resultaten in een specifieke account van een van onze gebruikers kunnen niet verkocht, overgedragen of op een andere wijze gebruikt worden door CheckMarket, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende gebruiker.
Registratiegegevens worden door een wachtwoord beschermd, zodat alleen de gebruiker zelf en CheckMarket toegang hebben, persoonlijke gegevens kunnen bekijken, een registratie kunnen verwijderen, corrigeren of annuleren.
CheckMarket kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien een of meer van haar klanten en/of gebruikers op enigerlei wijze auteursrechten schenden, copyrights niet respecteren of op een ongerechtvaardigde wijze andermans rechten of beschermde producten gebruiken (d.w.z.: zonder de reproductierechten ervan te bezitten!).

Algemeen

Om onze website te kunnen blijven verbeteren, is het zinvol te weten wat de populaire gebieden op onze site zijn en hoeveel tijd onze gastgebruikers er doorbrengen.
Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme wijze verwerkt en gebruikt om te zien welke ‘typen’ mensen van onze site gebruikmaken (bijvoorbeeld hoeveel van hen vrouwen en hoeveel van hen mannen zijn). Van tijd tot tijd kunnen we ook online onderzoeken uitvoeren of vragenlijsten rondsturen om ideeën, meningen of suggesties van onze gebruikers te verzamelen over hoe wij onze site, producten of diensten kunnen verbeteren. Deze mogelijke online onderzoeken beperken zich wel degelijk tot CheckMarket gebruikers (= gebruikers die een CheckMarket account hebben aangemaakt).
Soms delen wij deze gegevens ook met onze adverteerders, zakelijke partners, sponsors en derden, zodat zij beter begrijpen wat voor soort mensen van onze site gebruikmaken. Het gaat hier dus NIET om gegevens op grond waarvan de identiteit van onze gebruikers vastgesteld kan worden.

We doen dit op een aantal manieren, die hieronder uiteengezet worden:

Gebruik van IP-adressen

Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegekend wanneer men op het web surft. Webservers, de grote computers die webpagina’s ‘voorschotelen’, identificeren iedere computer automatisch op grond van het IP-adres.
CheckMarket verzamelt IP-adressen voor haar systeemadministratie, om rapporten op te stellen en om het gebruik van haar site te onderzoeken. Wanneer gebruikers een pagina van de CheckMarket-site opvragen, noteren onze servers of computers het IP-adres van de gastgebruiker. Wij verbinden geen IP-adressen met iets wat persoonlijk identificeerbaar is, wat betekent dat een gebruiker voor ons anoniem blijft.

Gebruik van ‘cookies’

Cookies zijn stukjes informatie die door een website naar iemands harde schijf gezonden worden met het doel informatie vast te leggen. Cookies maken het ‘surfen’ makkelijker voor gebruikers doordat zij de voorkeuren van de gebruiker bewaren. WIJ BEWAREN NOOIT OF TE NIMMER WACHTWOORDEN OF INFORMATIE OVER CREDITCARDS IN COOKIES.
Het gebruik van cookies is wijdverbreid en voordelig en treft men aan bij de meeste grotere websites. Doordat zij ons laten zien hoe en wanneer gastgebruikers een site gebruiken, helpen cookies ons inzicht te verschaffen in welke gebieden populair zijn en welke niet.
Vele verbeteringen en de meest recente veranderingen zijn gebaseerd op informatie die wordt verschaft door cookies. Cookies helpen ons ook om pagina’s een persoonlijk cachet te geven om aan de behoeften van onze gastgebruikers te voldoen.

Het is belangrijk de volgende zaken te onthouden:

Wij zullen cookies niet gebruiken om de identiteit van specifieke personen vast te stellen
Onze site gebruikt cookies om persoonlijk identificeerbare informatie van de computer van een gebruiker op te halen die niet oorspronkelijk als cookie-bestand verzonden werd. Wij gebruiken geen persoonlijk identificeerbare informatie die ons door cookies toegezonden is voor promotie- of marketingdoeleinden en deze informatie wordt ook niet met derden gedeeld.

Links naar andere sites

Gebruikers dienen er zich van bewust te zijn dat wanneer zij op onze site zijn, ze naar andere sites geleid kunnen worden waarop wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen. Dit betreft links vanuit de CheckMarket-site naar andere sites die gebruikers buiten het domein van onze dienstverlening en onze verantwoordelijkheid brengen.

Het Veiligheidsbeleid

Het belang van het veilig opslaan van persoonlijke gegevens van onze gebruikers gaat ons zeer ter harte. Wij betrachten de grootst mogelijke zorg bij de verzending van informatie van onze gebruikers van hun computer naar onze servers. Alleen aan de werknemers die de toegang tot persoonlijke gegevens van onze gebruikers nodig hebben om hun werk te doen, wordt toegang verleend. De werknemer die onze privacy- en/of veiligheidsbeleidsregels overtreedt, zal aan disciplinaire maatregelen onderworpen worden; hieronder vallen de mogelijke beëindiging van het dienstverband alsook civielrechtelijke stappen en/of strafrechtelijke vervolging.

Gebruikers opgelet:
Wij adviseren gebruikers om hun wachtwoord aan niemand te onthullen. Wij zullen NOOIT ofte NIMMER in een onaangekondigd(e) telefoongesprek of e-mail om het wachtwoord van een gebruiker vragen. Uiteindelijk is iedere gebruiker verantwoordelijk voor het handhaven van de geheimhouding van zijn wachtwoorden en mogelijke persoonlijke gegevens. Wij raden onze gebruikers aan om steeds af te melden uit de CheckMarket-site en hun browservenster te sluiten wanneer zij klaar zijn met wat ze aan het doen waren; dit om er zeker van te zijn dat anderen geen toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens en correspondentie, als hun computer toegankelijk is voor anderen of als zij een computer delen met iemand anders of een computer op een openbare plaats gebruiken zoals een bibliotheek of een internetcafé.

Acceptatie van deze voorwaarden

Wij gaan ervan uit dat gebruikers van deze site dit document zorgvuldig doorgelezen hebben en de daarin vervatte adviezen begrijpen en opgevolgd hebben. Als een gebruiker het oneens is met ons privacybeleid of met de adviezen die wij geven, doet deze gebruiker er verstandig aan af te zien van het gebruik van onze site. Wij behouden ons het recht voor om, waar nodig, van tijd tot tijd veranderingen in het privacybeleid aan te brengen. Wanneer gebruikers van de CheckMarket-site gebruik blijven maken nadat een dergelijke verandering van deze voorwaarden bekendgemaakt is, wordt de gebruiker geacht het privacybeleid te hebben geaccepteerd.

Onze wettelijke verplichting om persoonlijke gegevens die wij over onze gebruikers hebben openbaar te maken

Wij zullen slechts dan zonder de voorafgaande toestemming van een gebruiker persoonlijke gegevens over de gebruiker onthullen, wanneer wij reden hebben aan te nemen dat openbaarmaking van deze informatie noodzakelijk is om de identiteit vast te stellen van, in contact te komen met of een juridische procedure aanhangig te maken tegen iemand die mogelijkerwijs schade toebrengt aan de rechten of eigendommen van CheckMarket of van anderen die door deze activiteiten geschaad zou kunnen worden, ofwel die deze rechten of eigendommen (opzettelijk dan wel onopzettelijk) aantast. Wij zouden persoonlijke gegevens openbaar kunnen maken wanneer wij goede reden hebben aan te nemen dat de wet zulks gebiedt.

Wat een gebruiker kan doen als de gegevens die wij over hem hebben incorrect zijn of als de gebruiker zijn inschrijving wil verwijderen of zich wil laten uitschrijven

Het is onze bekommernis ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die wij over onze gebruikers hebben, correct en bijgewerkt zijn. Om die reden willen wij onze gebruikers de mogelijkheid bieden toegang te verkrijgen tot de gegevens die wij over hen hebben en deze te corrigeren en willen wij hen in staat stellen hun inschrijving ongedaan te maken.
Gebruikers mogen hun Account te allen tijde beëindigen door aan te melden op de CheckMarket site, gebruik makend van hun gebruikersnaam en wachtwoord en vervolgens naar ‘Account’ te gaan en hier op ‘Account afsluiten’ te klikken. Alle materialen die de gebruiker heeft ingegeven in ons systeem worden dan onmiddellijk verwijderd. Indien een gebruiker zijn gegevens wilt wijzigen of corrigeren, meldt de gebruiker zich aan op de CheckMarket site, zoals hierboven beschreven en klikt op ‘Account’ en vervolgens op ‘Profiel’.

Voor bijkomende informatie

Voor vragen betreffende de gegevens die CheckMarket verzamelt, of hoe wij deze gebruiken, contacteer ons via e-mail: info@checkmarket.com, telefonisch: +32 14 700 703 of schriftelijk op volgend adres:

CheckMarket bvba
Parklaan 126
2300 Turnhout
België