Overige onderzoeken

Of je nu een poll of wedstrijd wilt organiseren, ideeën wilt verzamelen of een academisch onderzoek wilt starten, wij hebben een oplossing voor elk onderzoek!

Aan de slag

Quiz – Test – Examen

Je kunt eender welke enquête heel eenvoudig wijzigen in een quiz, test of examen door scores en punten toe te voegen. Scores toekennen kan ook heel nuttig zijn in HR-onderzoeken, of als classificatiemiddel of maatstaf in product- en klantonderzoeken, enz. Je bepaalt zelf of je de score al dan niet weergeeft aan respondenten. Je kunt de score gebruiken in vertakkingen, pagina weergavelogica, pre-filling, meldingen, piping, rapporten en zo meer.

Onze enquêtetool kan bijvoorbeeld perfect ingezet worden voor het online afnemen van examens. Door ons uitgebreide aanbod van 20 vraagtypes kan je alle denkbare vragen ingeven in ons systeem. Via vertakkingen zorg je er indien gewenst voor dat niet iedereen dezelfde vragen te beantwoorden krijgt. Je kunt laten bijhouden hoeveel tijd elke respondent in totaal of per vraag gespendeerd heeft. Met onze tool kan je zelf scores bepalen voor je bevragingen en zo automatisch punten toekennen aan respondenten. Je kunt zowel positieve als negatieve waarden toekennen. Je kunt ook decimalen gebruiken tot 2 plaatsen na de komma! Na iedere vraag of na het beëindigen van het examen kan je automatisch een score laten berekenen. Indien gewenst, kan je de respondentenscore tonen, de maximaal te behalen score en het scorepercentage van de respondent, door gebruik te maken van variabelen in de enquête zelf en ook in meldingen.

Je kunt ook online oefenexamens maken om zo je studenten te helpen met hun voorbereiding of tijdens de blokperiode. Tijdens het invullen kan je verschillende boodschappen tonen aan de respondent op basis van een correct of foutief antwoord op voorgaande pagina, door gebruik te maken van onze CheckMarket Scripting Language, CSL.

Het grote voordeel van een online bevraging of (oefen)examen is dat de resultaten onmiddellijk beschikbaar zijn. Via onze realtime rapportering kan je deze verder gaan analyseren en met de geavanceerde filteropties kan je bepaalde subgroepen van naderbij gaan bekijken. Dit bespaart je heel wat tijd ten opzichte van traditionele ‘papieren’ bevragingen en examens!

Quiz voorbeeld

Academisch onderzoek

Onze enquête tool wordt regelmatig ingezet bij academisch onderzoek aan hogescholen of universiteiten, vaak in het kader van een thesis of doctoraatsonderzoek. Wij hebben hier ondertussen heel wat ervaring mee opgebouwd, en kunnen de nodige ondersteuning bieden voor alle soorten onderzoek in diverse domeinen. Dit gaat van vrij eenvoudige vragenlijsten tot zeer uitgebreide enquêtes met complexe vertakkingen en rapporteringsvereisten.

Onze deskundige researchers zorgen ervoor dat de vragenlijst in onderling overleg op de meest optimale manier gestructureerd en verspreid wordt.


Polls

Een poll of opiniepeiling is een beknopte vragenlijst (dikwijls zelfs maar één enkele vraag) over een actueel thema. Vaak duiken deze op in kranten of op websites om de mening van lezers of bezoekers over een maatschappelijk relevant onderwerp te weten te komen.

Via onze enquêtetool is het perfect mogelijk een online poll te organiseren. Je kunt hiervoor werken met een pop-up of een pop-under venster (deze laatste verschijnt pas als je bezoeker de website verlaat). Een andere optie is de poll rechtstreeks te integreren op eender welke pagina van je website.


Evaluatie projecten of diensten

Wanneer je je vaak bezighoudt met projectwerk, zijn periodieke evaluaties broodnodig om te achterhalen of je project efficiënt en succesvol wordt uitgevoerd.

Afhankelijk van de duur van het project, kan je kiezen om al evaluaties uit te voeren in de loop van het project of enkel achteraf. Evaluaties gedurende het project kunnen nuttig zijn voor bijsturing om zo het verloop te optimaliseren. Evaluaties na beëindiging van het project hebben als objectief het succes ervan af te toetsen tegenover eerder geformuleerde doelstellingen en verbeterpunten voor de toekomst te identificeren.

Zaken die vaak worden afgetoetst zijn onder andere de volgende: wat is er gerealiseerd, met welke problemen of tegenkantingen werd men geconfronteerd, hoe verliep de samenwerking en besluitvorming, werd het vooropgestelde budget gerespecteerd, werd de vooropgestelde timing gerespecteerd, …? Het antwoord op al deze vragen geeft je de noodzakelijke input om huidige of toekomstige projecten met een nog grotere slaagkans tot een goed einde te brengen.


Ideeën verzamelen

Zet onze tool in als moderne versie van de traditionele ideeënbus. De belangrijkste doelstelling van een ideeënbus is meestal om bestaande processen of structuren binnen een organisatie te verbeteren. Alle medewerkers worden daarbij uitgenodigd om voorstellen aan te dragen, zonder beperking op inhoud of onderwerp. De online ideeënbus kan ook specifiek gebruikt worden ter voorbereiding van een evenement of vergadering of als een soort van virtueel brainstorminstrument.

Bovendien kan het naar klanten toe gehanteerd worden om beter te kunnen inspelen op hun wensen en noden. Wie kan er immers beter suggesties aandragen om diensten en producten te verbeteren dan de klant zelf? De ideeënbus is het ideale instrument om interne of externe belanghebbenden een groter gevoel van betrokkenheid bij je organisatie te geven.

Ga zelf aan de slag

Verkiezing organiseren

In elk bedrijf of vereniging wordt wel eens een verkiezing georganiseerd. Dit kan om zeer uiteenlopende redenen zijn, gaande van het stemmen voor een voorzitter, ondernemingsraad of vakbondsafgevaardigden tot de uitverkiezing van een prins carnaval.

Als je afwilt van het vervelende gedoe met potloden, stembiljetten of lange wachtrijen, kan je ervoor opteren alles online te laten verlopen. Dat bespaart je heel wat tijd, niet in het minst bij de verwerking van de stemmen achteraf. Daarenboven reduceer je de kans op fouten of fraude tot nul. Om het geheim van de stemming te garanderen, kan je best de antwoorden de-identificeren. Zo kan je onmogelijk achterhalen wie welke stem heeft uitgebracht.


Verkooppunt onderzoek

Je vertegenwoordigers zijn de ganse dag op de baan en bezoeken honderden verkooppunten per maand. Zij staan een stuk dichter bij de verkoper en de klant dan jijzelf en beschikken over een schat aan informatie die je goed zou kunnen aanwenden in je marketingstrategie of promotiebeleid. Meestal stroomt deze informatie echter onvoldoende terug naar de verantwoordelijken of het hoofdkantoor, omdat je promotors niet over een geschikt instrument beschikken voor deze terugkoppeling.

Hier biedt CheckMarket de oplossing. Stel een vragenlijst op met alle details die je te weten wilt komen en laat deze ter plaatse afchecken door je vertegenwoordigers.


Mystery shopping

Wil je weten hoe je klanten de dienstverlening en klantvriendelijkheid van je organisatie ervaren? Heb je graag meer inzicht in de wensen en verzuchtingen van de bezoekers van je winkelpunt(en)? Om na te gaan of je effectief waarmaakt wat je belooft aan je klanten, kan je de hulp inroepen van een mystery shopper. Dat is een gespecialiseerd persoon die ingehuurd wordt om anoniem winkelpunten, horecazaken en dergelijke te bezoeken of telefonisch de klantendienst te contacteren.

Zaken waaraan aandacht wordt besteed bij zulke contacten zijn klantvriendelijkheid, deskundigheid, ordelijkheid, wachttijden, enzovoort. Op basis van zijn ervaringen stelt de mystery shopper een gedetailleerd rapport op voor de opdrachtgever met daarin de belangrijkste bevindingen. Aan de hand van dergelijke doorlichting kan je een actieplan opstellen om het serviceniveau naar de klanten toe op te krikken.

Een mystery shopper werkt zijn rapport meestal uit op basis van een papieren vragenlijst. Voor kleinere oplages kan je de antwoorden manueel (laten) toevoegen in de tool via een speciale URL, voor grotere oplages zorgen wij voor een volledig geautomatiseerde verwerking.


Wedstrijdvragen

Als je voor een wedstrijd met prijsvragen snel antwoorden wenst te verzamelen, is onze tool hierbij een handig hulpmiddel. Geef de vragen in die je aan de deelnemers wilt stellen en vergeet ook de contactgegevens niet om de winnaars achteraf persoonlijk te kunnen verwittigen. Lanceer de wedstrijd, bijvoorbeeld via mail of via een link op je website, en daarna dien je enkel te wachten tot de antwoorden binnenstromen.

Na het afsluiten van de wedstrijd kan je met behulp van de filteropties in de rapportering de respondenten met correcte antwoorden er snel uitpikken om hieruit een winnaar te trekken. Of laat de CheckMarket tool deze zelf selecteren op basis van een eenvoudige schiftingsvraag, bijvoorbeeld het totaal aantal deelnemers. Op het tijdstip van afsluiten zie je dan onmiddellijk wie er gewonnen heeft. Aangezien je via onze tool de looptijd van je enquête instelt, bepaal je op een eenvoudige manier zelf het uiterste tijdstip om te antwoorden.

Ontdek al onze enquêtevoorbeelden

Naar het overzicht
enquête voorbeelden